ارسال پاسخ خودکار - ایمیل سرور اکسیژن

ارسال پاسخ خودکار به ایمیل‌ها

 

گام اول

گام اول در ارسال پاسخ خودکار به ایمیل‌ها در Axigen

گام دوم

گام دوم - کلیک روی گزینه Settings

 

گام سوم

فعال کردن گزینه Enable out-of-office auto-responder در پنل زیر در ایمیل سرور Axigen:

فعال کردن گزینه Enable out-of-office auto-responder در پنل ایمیل سرور اکسیژن

 

تنظیم یک تاریخ بخصوص برای ارسال پاسخ اتوماتیک  (مثلا هنگام مرخصی)

 

گام اول

پس از فعال کردن گزینه  Enable out-of-office auto-responder☐   در پنل زیر روی کادر کشویی روبروی Start کلیک می کنیم.

گزینه مشخص شده را انتخاب کنید

گام اول در تنظیم یک تاریخ بخصوص برای ارسال پاسخ اتوماتیک

گام دوم

گام دوم در تنظیم یک تاریخ بخصوص برای ارسال پاسخ اتوماتیک در ایمیل سرور Axigen

گام سوم : انتخاب تاریخ شروع

گام سوم - انتخاب یک تاریخ شروع ارسال پاسخ اتوماتیک

 

گام چهارم

 

گام چهارم - تعیین تاریخ پایان ارسال پاسخ اتوماتیک

 

ارسال پاسخ خودکار

 

 

گام اول


گام دوم


گام سومفعال کردن گزینه  Enable out-of-office auto-responder   در پنل زیر:
 

تنظیم یک تاریخ بخصوص برای ارسال پاسخ اتوماتیک  (مثلا هنگام مرخصی)

گام اول


پس از فعال کردن گزینه  Enable out-of-office auto-responder☐   در پنل زیر روی کادر کشویی روبروی Start کلیک می کنیم.

گزینه مشخص شده را انتخاب کنید.

 

گام دوم 

انتخاب تاریخ شروع


 

گام چهارم


 

میانبرها