ارسال پاسخ خودکار - ایمیل سرور اکسیژن

ارسال پاسخ خودکار

گام اول

گام دوم

گام سوم

فعال کردن گزینه Enable out-of-office auto-responder در پنل زیر:

تنظیم یک تاریخ بخصوص برای ارسال پاسخ اتوماتیک  (مثلا هنگام مرخصی)

گام اول

پس از فعال کردن گزینه  Enable out-of-office auto-responder☐   در پنل زیر روی کادر کشویی روبروی Start کلیک می کنیم.

گزینه مشخص شده را انتخاب کنید

گام دوم

 

 

گام سوم : انتخاب تاریخ شروع

 

گام چهارم

 

ارسال پاسخ خودکار


گام اول

گام دوم

گام سوم

فعال کردن گزینه  Enable out-of-office auto-responder   در پنل زیر:


تنظیم یک تاریخ بخصوص برای ارسال پاسخ اتوماتیک  (مثلا هنگام مرخصی)

گام اول

پس از فعال کردن گزینه  Enable out-of-office auto-responder☐   در پنل زیر روی کادر کشویی روبروی Start کلیک می کنیم.

گزینه مشخص شده را انتخاب کنید

گام دوم

انتخاب تاریخ شروع

گام چهارم

تلفن: 91005418-021