ارسال پاسخ خودکار – ایمیل سرور اکسیژن

ارسال پاسخ خودکار


گام اول

 

گام دوم

 

گام سوم

فعال کردن گزینه  Enable out-of-office auto-responder   در پنل زیر:

 


 

تنظیم یک تاریخ بخصوص برای ارسال پاسخ اتوماتیک  (مثلا هنگام مرخصی)

 

گام اول

پس از فعال کردن گزینه  Enable out-of-office auto-responder☐   در پنل زیر روی کادر کشویی روبروی Start کلیک می کنیم.

گزینه مشخص شده را انتخاب کنید

 

گام دوم

 

 

انتخاب تاریخ شروع

 

گام چهارم