درج نام کامل در ایمیل – ایمیل سرور اکسیژن

درج نام کامل در ایمیل


گام اول 

 

گام دوم

 

گام سوم