درج نام کامل در ایمیل – ایمیل سرور اکسیژن


درج نام کامل در ایمیل

گام اول 

گام دوم

گام سوم