نوار منو(محیط کاری ایمیل) – ایمیل سرور اکسیژن

نوار منو


محیط کاری ایمیل

پس از انتخاب New Mail  پنل کاری زیر را مشاهده می‌کنید.

1-نوار منو

2-عنوان ایمیل و آدرس گیرنده و گیرندگان و فرستنده

3-در صورتی‌که فایلی با ایمیل ضمیمه شده باشد ‌در این قسمت مشاهده می‌شود.

4-متن ایمیل

5-نوار وظیفه


نوار منو New Mail