الصاق یک فایل به ایمیل – ایمیل سرور اکسیژن

الصاق یک فایل به ایمیل


روش اول


در محیط New Mail به صورت زیر عمل می‌کنیم. استفاده از دکمه insert Attachments

 

روش دوم

با استفاده از کشیدن و رها کردن

علامت ضمیمه  شدن فایل

 

پایان ضمیمه کردن فایل