اضافه کردن کادر BcC-From - ایمیل سرور اکسیژن

اضافه کردن کادر BcC-From

 

 1-6 درج کادر ارسال کننده (From)

 

 

از زیر منوی باز شده گزینه Show From را کلیک کنید.(مانند شکل)

 


 

2-6 درج کادر کپی مخفی آدرس ایمیل (Cc)

 

پس از انتخاب گزینه New  در نوار منوی ایمیل آیکن مشخص شده را کلیک نمائید.

 

 

از زیر منوی باز شده گزینه Show BcC را کلیک کنید.(مانند شکل)

 

میانبرها