ارائه مقاله در دومین کنفرانس پدافند سایبر توسط دپارتمان فراست