انتشار گونه جدیدی از باج‌افزار CTB-Locker (قسمت دوم)