رفع خطای Unable to copy در گزارش بک‌آپ

رفع خطای Unable to copy در گزارش بک‌آپ

کاربرد

رفع خطای Unable to copy در گزارش بک‌آپ

چنانچه در گزارش بک‌آپ با خطای زیر روبرو شدید :

Unable to copy mail 00000ED5 from folder ‘account+INBOX.mail@example.com’

برای برطرف کردن آن به روش زیر اقدام نمائید:

1- ابتدا با telnet به cli لاگین کنید.

telnet 127.0.0.1 7000

<login> user admin

<password> [admin password]

2- با دستور زیر به قسمت ویرایش دامنه بروید:

<#> update domain <domain name>

Example:

<#> update domain example.com

3- برای بازسازی اکانت آسیب دیده دستور زیر را اجرا کنید:

<domain#>  FINDINVALIDMSG <accountName> [<accountName>…] [purge] [details]

Example:

<domain#> FINDINVALIDMSG Accounts account1 account2 account3 purge

برای اینکه تمام اکانت‌های داخل دامنه را جستجو کند مانند دستور زیر می‌توانید از * بجای نام اکانت‌ها استفاده کنید:

<domain#>  FINDINVALIDMSG * purge

نکته 1 : امکان اجرای این دستور برای چندین اکانت بصورت همزمان وجود دارد.

نکته 2 : بین هر اکانت باید 1 فاصله (Space) وجود داشته باشد.

نکته 3 : در این مرحله تمامی رکوردهای داخل هر اکانت بررسی می‌شوند و چنانچه رکوردی وجود داشته باشد که لینک آن در دیتابیس اکسیژن دچار مشکل باشد یک پوشه در اکانت به نام Lost+Found درست می‌کند و آن‌ها را در‌ آن پوشه کپی می‌کند.

نکته 4 : این مرحله بسته به حجم داده های ایمیل سرور طول می‌کشد.

4- دوباره بک‌آپ را اجرا کنید.