دوره آموزشی امنیت سیستم‌های کنترل صنعتی

متاسفانه فرصت ثبت‌نام تمام شده است.

آشنایی با ساختار و معماری سیستمهای کنترل صنعتی
آشنایی با شبکه‌های صنعتی و نحوه برقراری ارتباط بین بخشهای مختلف
آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات رایج در دنیای امنیت سایبری
بررسی و شناخت ضعفها و آسیب‌پذیریهای موجود در سیستمهای کنترل صنعتی
بررسی و شناخت روشهای نفوذ و حملات سایبری به شبکه‌های صنعتی در قالب سناریو
بررسی چگونگی و نحوه امن‌سازی سیستمهای کنترل صنعتی
بررسی استراتژی دفاع در عمق به منظور ارتقا امنیت سایبری شبکه‌های صنعتی
معرفی برخی محصوالت امنیتی مورد استفاده در سیستمهای کنترل صنعتی
چگونگی و نحوه انتخاب دیواره آتش صنعتی و مکان قرارگیری آن در شبکه صنعتی
پیکربندی و انجام تنظیمات فایروال صنعتی و انجام سناریو به صورت عملی
بررسی ویژگیهای امنیتی در سیستمهای کنترل صنعتی
معرفی استانداردهای مطرح در زمینه امنیت سایبری سیستمهای کنترل صنعتی
بررسی برخی مراجع انتشار آسیب‌پذیری سیستمهای کنترل صنعتی