دوره آموزشی امنیت سیستم‌های کنترل صنعتی

آشنایی با ساختار و معماری سیستمهای کنترل صنعتی
آشنایی با شبکه‌های صنعتی و نحوه برقراری ارتباط بین بخشهای مختلف
آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات رایج در دنیای امنیت سایبری
بررسی و شناخت ضعفها و آسیب‌پذیریهای موجود در سیستمهای کنترل صنعتی
بررسی و شناخت روشهای نفوذ و حملات سایبری به شبکه‌های صنعتی در قالب سناریو
بررسی چگونگی و نحوه امن‌سازی سیستمهای کنترل صنعتی
بررسی استراتژی دفاع در عمق به منظور ارتقا امنیت سایبری شبکه‌های صنعتی
معرفی برخی محصوالت امنیتی مورد استفاده در سیستمهای کنترل صنعتی
چگونگی و نحوه انتخاب دیواره آتش صنعتی و مکان قرارگیری آن در شبکه صنعتی
پیکربندی و انجام تنظیمات فایروال صنعتی و انجام سناریو به صورت عملی
بررسی ویژگیهای امنیتی در سیستمهای کنترل صنعتی
معرفی استانداردهای مطرح در زمینه امنیت سایبری سیستمهای کنترل صنعتی
بررسی برخی مراجع انتشار آسیب‌پذیری سیستمهای کنترل صنعتی

متاسفانه فرصت ثبت‌نام تمام شده است.