تنظیمات فارسی نویسی - ایمیل سرور اکسیژن

تنظیمات فارسی نویسی

گام اول

گام دوم

گام سوم

گام چهارم

مشاهده تنظیمات فارسی در نوار ابزار

توجه :

برای نوشتن فارسی ابتدا این گزینه را فعال کنید سپس برای تایپ کلید Alt+Shift سمت راست را بفشارید تا هم نوشتن و هم جهت نوشتن فارسی شود.

 
 

میانبرها