درج نام کامل در ایمیل - ایمیل سرور اکسیژن

درج نام کامل در ایمیل

گام اول 

گام دوم

گام سوم 

میانبرها