ایجاد کردن امضاء در متن ایمیل - ایمیل سرور اکسیژن

 

الصاق یک فایل به ایمیلروش اول


در محیط New Mail به صورت زیر عمل می‌کنیم. استفاده از دکمه insert Attachments

روش دوم


با استفاده از کشیدن و رها کردن


علامت ضمیمه شدن فایل


پایان ضمیمه کردن فایل