ایجاد کردن امضاء در متن ایمیل - ایمیل سرور اکسیژن

 

الصاق یک فایل به ایمیل

 

روش اول

در محیط New Mail به صورت زیر عمل می‌کنیم. استفاده از دکمه insert Attachments

روش دوم

با استفاده از کشیدن و رها کردن علامت ضمیمه شدن فایل

پایان ضمیمه کردن فایل

میانبرها