الصاق یک فایل به ایمیل - ایمیل سرور اکسیژن

ضمیمه کردن فایل به ایمیل


روش اول

در محیط New Mail در میل سرور اکسیژن، به صورت زیر عمل می‌کنیم. استفاده از دکمه insert Attachments   استفاده از دکمه insert Attachments برای ضمیمه کردن فایل به ایمیل

روش دوم

با استفاده از کشیدن و رها کردن   روش دوم برای الصاق و ضمیمه کردن فایل به ایمیل، کشیدن و رها کردن است.   علامت ضمیمه شدن فایل   علامت ضمیمه شدن فایل به ایمیل در ایمیل سرور Axigen

پایان ضمیمه کردن فایل

میانبرها