الصاق یک فایل به ایمیل - ایمیل سرور اکسیژن

ضمیمه کردن فایل به ایمیلروش اولدر محیط New Mail در میل سرور اکسیژن، به صورت زیر عمل می‌کنیم. استفاده از دکمه insert Attachments


استفاده از دکمه insert Attachments برای ضمیمه کردن فایل به ایمیل


روش دوم


با استفاده از کشیدن و رها کردن


روش دوم برای الصاق و ضمیمه کردن فایل به ایمیل، کشیدن و رها کردن است.


علامت ضمیمه شدن فایل


علامت ضمیمه شدن فایل به ایمیل در ایمیل سرور Axigen

پایان ضمیمه کردن فایل