تنظیمات فایروال Centos برای ارتباط با ایمیل سرور

مقدمه

بصورت پیش‌فرض تمامی پورت‌های سیستم عامل برای تمامی سرویس‌ها بسته است و برای ارائه بر روی هر پورت مربوط به هر سرویسی، باید پورت آن در فایروال باز شود.

بعد از مطالعه این راهنما می‌توانید پورت‌های مورد نیاز ایمیل سرور را باز کنید

هدف

باز کردن پورت های مورد نیاز برای ارتباط با ایمیل سرور بر روی سیستم عامل Centos7

سرویس فایروال در لینوکس Centos 7 به نام firewalld می‌باشد. با استفاده از دستور زیر می‌توانید وضعیت این سرویس را مشاهده و یا راه‌اندازی و …. کنید.

# systemctl status firewalld1 -برای بازکردن پورت‌های مورد نیاز میل سرور Axigen ابتدا با کاربر root وارد سرور شده یکی از دو روش زیر را اجرا کنید: 1- تنظیم فایروال از طریق نام سرویس
#firewall-cmd –zone=public –add-service=http –permanent

2- تنظیم فایروال از طریق شماره پورت
#firewall-cmd –zone=public –add-port=80/tcp –permanent