رفع خطای Unable to copy در گزارش بک‌آپ

کاربرد


رفع خطای Unable to copy در گزارش بک‌آپ

چنانچه در گزارش بک‌آپ با خطای زیر روبرو شدید :

Unable to copy mail 00000ED5 from folder ‘account+INBOX.mail@example.com’

برای برطرف کردن آن به روش زیر اقدام نمائید:

1- ابتدا با telnet به cli لاگین کنید.

telnet 127.0.0.1 7000

<login> user admin

<password> [admin password]

رفع خطای Unable to copy در گزارش بک‌آپ

2- با دستور زیر به قسمت ویرایش دامنه بروید:

<#> update domain <domain name>

Example:

<#> update domain example.com

3- برای بازسازی اکانت آسیب دیده دستور زیر را اجرا کنید:

<domain#>  FINDINVALIDMSG <accountName> [<accountName>…] [purge] [details]

Example:

<domain#> FINDINVALIDMSG Accounts account1 account2 account3 purge

برای اینکه تمام اکانت‌های داخل دامنه را جستجو کند مانند دستور زیر می‌توانید از * بجای نام اکانت‌ها استفاده کنید:

<domain#>  FINDINVALIDMSG * purge

رفع خطای Unable to copy در گزارش بک‌آپ

نکته 1 : امکان اجرای این دستور برای چندین اکانت بصورت همزمان وجود دارد.

نکته 2 : بین هر اکانت باید 1 فاصله (Space) وجود داشته باشد.

نکته 3 : در این مرحله تمامی رکوردهای داخل هر اکانت بررسی می‌شوند و چنانچه رکوردی وجود داشته باشد که لینک آن در دیتابیس اکسیژن دچار مشکل باشد یک پوشه در اکانت به نام Lost+Found درست می‌کند و آن‌ها را در‌ آن پوشه کپی می‌کند.

نکته 4 : این مرحله بسته به حجم داده های ایمیل سرور طول می‌کشد.

4- دوباره بک‌آپ را اجرا کنید.