حضور پارس آوان در پنجمین نمایشگاه صنعت بومی سایبری